علی اصغر یوزباشی/AliasgharYouzbashi

منتخب آثار حجمی علی اصغر یوزباشی

منتخب آثار حجمی علی اصغر یوزباشی

هوالمعز::159


رونمایی از سردیس زنده یاد قیصر امین پور اثر علی اصغر یوزباشی در هفته هنر انقلاب اسلامی

(شایان ذکر است نسخه برنزی این اثر،پیش تر در پیاده راه مشاهیر ایران در پارک لاله تهران نصب شده است)

لینک خبر / سایت هنر مقاومت


  • علی اصغر یوزباشی